Autor: admin

Diagnostika kamerovým systémom

Diagnostika kamerovým systémom

OSBD Čadca ponúka bytovým a rodinným domom novú službu v podobe kontroly kanalizácie, odpadu, drenáži, studní, komínov a pod. prostredníctvom inšpekčného kamerového systému, ktorého súčasťou je zobrazovacia jednotka, ktorá rýchlo diagnostikuje danú závadu. OSBD Čadca odporúča využívať túto možnosť kamerového systému. Akékoľvek závady na kanalizáciach a vyššie určených miestach prosím nahlasujte na tel. č. 0905 713 605  a 0907 269 023 .

Oznam o úhrade preddavkov za užívanie bytov

Oznam o úhrade preddavkov za užívanie bytov

Žiadame všetkých vlastníkov bytov, aby svoje úhrady preddavkov za užívanie bytov realizovali v súlade so zákonom č.367/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov a to na bankový účet domu, v ktorom sa byt nachádza.
K uvedenej povinnosti vyplývajúcej zo zákona družstvo z titulu výkonu správy oznámilo v mesiaci október 2007, všetkým vlastníkom bytov prostredníctvom ich zástupcov zmenu čísla účtu.  Zároveň uviedlo aj bankové čísla účtu príslušných domov.
Z dôvodu, že družstvo ešte do dnešného dňa účtuje nesprávne zaplatené platby (na nesprávne číslo účtu), považujeme za vhodné i týmto spôsobom upozorniť vlastníkov bytov, ktorí svoje úhrady preddavkov za užívanie bytu realizujú na nesprávne číslo účtu, aby čo najskôr  zmenili svoje príkazy na úhradu na správne bankové číslo účtu domu.Taktiež žiadame všetkých vlastníkov bytov, aby súčasťou úhrady preddavkov za užívanie bytov bol zadaný správny variabilný symbol, ktorý je uvedený v predpise mesačnej zálohovej platby za užívanie bytu.
 
Opätovne Vám v prílohe tohto oznámenia uvádzame „čísla účtov v banke podľa jednotlivých domov“.
Bc. Alena Gužíková
vedúci ekonóm

Vážený zástupca vlastníkov bytov a NP, domovník a dozorca výťahu

Vážený zástupca vlastníkov bytov a NP, domovník a dozorca výťahu

Dňom 01.01.2013 došlo k legislatívnym zmenám v sociálnom a zdravotnom poistení, zákone o dani z príjmov a zákonníka práce.  O týchto zmenách sme Vás informovali na schôdzach zástupcov vlastníkov bytov a NP konaných v mesiacoch november 2012 a apríl 2013. Predstavenstvo OSBD na základe zmien a odporúčaní Slovenského zväzu bytových družstiev rozhodlo uzatvárať s Vami príkazné zmluvy.Odmeny za výkon funkcie pre rok 2013 budú vyplatené v zmysle uzatvorených  Príkazných zmlúv.Nakoľko sme zaznamenali chýbajúce informácie a doklady, obraciame sa na Vás o ich doplnenie:1. V prípade, ak došlo k zmene čísla účtu na ktoré Vám zasielame odmeny, prosíme oznámiť túto skutočnosť najneskôr v termíne do 28.11.2013.2. V prípade, ak ste   poberateľom  invalidného (výška invalidity) alebo iného dôchodku, doručiť fotokópiu,  prosíme oznámiť túto skutočnosť najneskôr v termíne do 28.11.2013 .3. Prosíme oznamovať  začiatok a koniec Vašej práceneschopnosti (PN) , zároveň doručiť správcovi čestné prehlásenie o tom, že ste počas PN nevykonávali činnosť, ktorá Vám vyplýva z Príkaznej zmluvy. Na základe čestného prehlásenia správca doručí potvrdenie so Sociálnej poisťovne. Vzor čestného prehlásenia je zverejnený.4. Dozorcovia výťahu doručiť  „výkaz práce za II. polrok“ najneskôr v termíne do 04.01. 2014.5. Na schôdzi ZV konanej v mesiaci apríl 2013 sme diskutovali  rámci bodu: Informácia – aplikácia zmien Zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení, zákona o dani z príjmov do výkonu správy OSBD  o spôsobe rozúčtovania odvodových povinností  – zamestnávateľ (v tomto prípade vlastníci bytov a NP)  . Výška odvodových povinností pre zástupcu vlastníkov, domovníkov ale aj dozorcov výťahov   sa rozúčtuje do ročného vyúčtovania samostatnou položkou , alebo len so súhlasom vlastníkov bytov a NP  odúčtovaná z FO. Nakoľko zo strany bytových domov  nemáme doposiaľ žiadne uznesenie zo schôdze vl. bytov , obraciame sa na Vás , aby ste si na svojich schôdzach o spôsobe rozúčtovania rozhodli najneskôr  v termíne do 31.01.2014 a doručili správcovi.Horeuvedené zmeny žiadame doručiť správcovi osobne alebo písomne.Zdvorilo Vás žiadame, akékoľvek zmeny vyplývajúce z výkonu Vašej funkcie obratom oznamovať  správcovi. Vypracovala: Bc. Alena Gužíková
Diagnostika kamerovým systémom

Diagnostika kamerovým systémom

Diagnostika kamerovým systémomOSBD Čadca ponúka bytovým a rodinným domom novú službu v podobe kontroly kanalizácie, odpadu, drenáži, studní, komínov a pod. prostredníctvom inšpekčného kamerového systému, ktorého súčasťou je zobrazovacia jednotka, ktorá rýchlo diagnostikuje danú závadu. OSBD Čadca odporúča využívať túto možnosť kamerového systému. Akékoľvek závady na kanalizáciach a vyššie určených miestach prosím nahlasujte na tel. č. 0905 713 605  a 0907 269 023 .
Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA