Vážený zástupca vlastníkov bytov a NP, domovník a dozorca výťahu

Dňom 01.01.2013 došlo k legislatívnym zmenám v sociálnom a zdravotnom poistení, zákone o dani z príjmov a zákonníka práce.  O týchto zmenách sme Vás informovali na schôdzach zástupcov vlastníkov bytov a NP konaných v mesiacoch november 2012 a apríl 2013. Predstavenstvo OSBD na základe zmien a odporúčaní Slovenského zväzu bytových družstiev rozhodlo uzatvárať s Vami príkazné zmluvy.Odmeny za výkon funkcie pre rok 2013 budú vyplatené v zmysle uzatvorených  Príkazných zmlúv.Nakoľko sme zaznamenali chýbajúce informácie a doklady, obraciame sa na Vás o ich doplnenie:1. V prípade, ak došlo k zmene čísla účtu na ktoré Vám zasielame odmeny, prosíme oznámiť túto skutočnosť najneskôr v termíne do 28.11.2013.2. V prípade, ak ste   poberateľom  invalidného (výška invalidity) alebo iného dôchodku, doručiť fotokópiu,  prosíme oznámiť túto skutočnosť najneskôr v termíne do 28.11.2013 .3. Prosíme oznamovať  začiatok a koniec Vašej práceneschopnosti (PN) , zároveň doručiť správcovi čestné prehlásenie o tom, že ste počas PN nevykonávali činnosť, ktorá Vám vyplýva z Príkaznej zmluvy. Na základe čestného prehlásenia správca doručí potvrdenie so Sociálnej poisťovne. Vzor čestného prehlásenia je zverejnený.4. Dozorcovia výťahu doručiť  „výkaz práce za II. polrok“ najneskôr v termíne do 04.01. 2014.5. Na schôdzi ZV konanej v mesiaci apríl 2013 sme diskutovali  rámci bodu: Informácia – aplikácia zmien Zákonníka práce, zákona o sociálnom a zdravotnom poistení, zákona o dani z príjmov do výkonu správy OSBD  o spôsobe rozúčtovania odvodových povinností  – zamestnávateľ (v tomto prípade vlastníci bytov a NP)  . Výška odvodových povinností pre zástupcu vlastníkov, domovníkov ale aj dozorcov výťahov   sa rozúčtuje do ročného vyúčtovania samostatnou položkou , alebo len so súhlasom vlastníkov bytov a NP  odúčtovaná z FO. Nakoľko zo strany bytových domov  nemáme doposiaľ žiadne uznesenie zo schôdze vl. bytov , obraciame sa na Vás , aby ste si na svojich schôdzach o spôsobe rozúčtovania rozhodli najneskôr  v termíne do 31.01.2014 a doručili správcovi.Horeuvedené zmeny žiadame doručiť správcovi osobne alebo písomne.Zdvorilo Vás žiadame, akékoľvek zmeny vyplývajúce z výkonu Vašej funkcie obratom oznamovať  správcovi. Vypracovala: Bc. Alena Gužíková

Pridaj komentár

Theme: Overlay by Kaira E-mail: osbdcadca@osbdcadca.sk
Adresa: Gočárova 252, 022 47, ČADCA